Vilkår

1. Kontaktinformasjon
Underholdningsservice AS
Postboks 4709
Sofienberg
0506 Oslo
Tlf: 2323 3190
Org. Nr. 928 034 364
E-post: info@uhs.no
Website: http://www.uhs.no
BESØK OSS GJERNE I VÅR BUTIKK I TRONDHEIMSVEIEN 37 -
Vi ligger like ved trikke og bussholdplassen Lakkegata Skole. Midt i mellom Carl Berner og Legevakta.

Åpningstider sommer:
Mandag-fredag:
09.30-16.30, Torsdag: 09.30-18.00 & Lørdag: 10.00-13.00.

2. Priser
Prisene, som er oppgitt nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,
emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.


3. Avtaleinngåelse & ordrebekreftelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.4. Betaling
Man kan betale med Visa eller Mastercard på shoppen. Ordresummen bliver trukket på brukers kredittkort fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til
kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.


Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.
Ved behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.


Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

5. Levering
Levering av varen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Vi sender med BRING eller DHL.

BRING:
Kan benyttes til både bedrifter og private adresser. Levering forekommer imellom kl. 10-16 på hverdager. Hvis ingen er hjemme leverer sjåføren et postkort i postkassen, hvor du blir bedt om at ta kontakt med terminalen for en gratis 2. levering. Bemerk – fraktprisen inkluderer kun 2 leveringsforsøk.
På kjøpers anmodning kan pakken også settes igjen uten kvittering – kjøper bærer da hele risikoen for eventuelle skader og mangler ved produktet. BRING leverer kun pakker opp til 20 kg.
DHL:
DHL kan benyttes til både bedrifter og private adresser. Levering forekommer imellom kl. 10-16 på hverdager. Hvis ingen er hjemme sendes en mail til kjøper med kontaktdetaljer for avtale om ny levering. Bemerk – fraktprisen inkluderer kun 2 leveringsforsøk. På kjøpers anmodning kan pakken også settes igjen uten kvittering – kjøper bærer her hele risikoen for eventuelle skader og mangler ved produktet. DHL leverer stykkgods, dvs. pakker og paller over 20 kg.
Transittider BRING & DHL:
Levering til Syd Norge: 2-3 dager.
Levering til Midt Norge: 3-4 dager.
Levering til Nord Norge: 5-6 dager.

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.
 
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til
selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 10.


8. Avhentning i butikk
Varene kan reserveres i webshoppen og deretter avhentes i vår butikk. Varene kan også aventes uten forhånds reservering via webshoppen - det tas dog forbehold om utsolgte varer. Adresse finder du under:
 
Underholdningsservice AS
Trondheimsveien 37
0506 Oslo
Telefon: 2323 3190
 
 
9. Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt.
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten skal ske via skriftlig angrerettsskjema som sendes til selger via e-post, telefaks eller brev. Angrerettsskjema må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen.  Kjøper skal betale alle kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen skal sende varen tilbake til eller aflevere:
 
Underholdningsservice AS
Trondheimsveien 37
Sofienberg
0506 Oslo
Ved manglede leveringsmulighet og hvis en vare ikke etterfølgende avhentes av køper, innenfor den av transportøren opplyste avhentningssted og periode, refunderer Underholdningsservice AS, beløbet på varenes pris til kjøper, fratrukket leveringsomkostninger. Beløpet tilbakebetales til deg ved en overførelse til din bank eller kort.

10. Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding herom. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Meldingen til selgeren skal være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).
 
 
11. Angrettsskjema
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt.
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten skal ske via skriftlig angrerettsskjema som sendes til selger via e-post, telefaks eller brev. Angrerettsskjema må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

 
 
Angrerettsskjema
 
Informasjoner:
ORDRE nr.: _________                               Navn: ____________________________       
Adresse: ____________________________    Postnr. & By: ________________________
Mail: ____________________________         Mobilnr.: ____________________________
 
Jeg ønsker å:
__  Bytte min vare til _________________________________________________
__  Benytte min angrerett.
__  Benytte min reklamasjonsrett.
 
Jeg returnerer varen:
__  Via postservice til deres adresse.
__  Avleverer selv til deres adresse.
 
 

 
12. Forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren.  Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad forselgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som
kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 10.13. Mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.


Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg
kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
 
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.
 
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.
 
 
14. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.
 
Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 
Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen.
 
Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §
46. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 159,- + frakt
tur/retur.
 
15. Personopplysninger
Ved ordreaccept via vår webshop blir du bedt om å registrere deg med følgende personlige opplysninger:
 
* Navn
* Adresse
* Telefonnummer
* Emailadresse
De personlige opplysningene brukes utelukkende til registrering av avgitt ordre i vårt ERP-system samt til forsendelse av varer. Når det innsamles personopplysninger via vår webside, sikrer vi, at det altid skjer ved avgivelse av ditt uttrykkelige samtykke, således at du er informert om presis, hvilke opplysninger som innsamles og hvorfor. Personopplysninger oppbevares i 5 år, hvoretter disse slettes.
Den dataansvarlige er Bjørnar Hvidsten.
Ved forsendelse av varer videregir vi følgende opplysninger til våre transportører: Navn, Adresse, Postnummer, By og Land.
Der registreres ingen personfølsomme opplysninger.
Som registrert hos Underholdningsservice AS har du alltid rett til å gøre innsigelser mot registreringen og du har rett til innsikt i hvilke opplysninger, som er registreret på deg.
 
Cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til å fungere, men de gir også info om hvordan du bruker vår hjemmeside, så vi kan forbedre den både for deg og for andre. Cookies på denne hjemmesiden brukes primært til trafikkmåling og optimering av sidens innhold.
 
 
Salgsbetingelser endret siste gang 10.Oktober 2014.